Drugi vpisi in prepisi

Vpis v drugo osnovno šolo

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da želite starši otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, obvezno vpišete otroka pri nas oziroma na šoli, ki vam je poslala vabilo za vpis, na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Prepis otroka na našo šolo

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Prepisi med šolanjem

Med šolanjem učenec lahko prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

Če želi učenec prestopiti iz zasebne šole v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna sprejeti.

Prepis na drugo osnovno šolo praviloma stopi v veljavo z naslednjim šolskim letom.

Izobraževanje na domu

V primeru, da izberete možnost izobraževanja na domu, je potrebno na šolo oddati pisno vlogo. Starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju otroka na domu pisno obvestite osnovno šolo, v katero je otrok vpisan.

Obvestilo mora vsebovati ime in priimek otroka, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo, in ime in priimek oseb(e), ki bo(do) otroka poučevala(e). Starši o izobraževanju na domu šolo obvestijo za vsako šolsko leto posebej.

Učenci tujci

V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka.

Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika.

Vir: Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L)

(Visited 941 times, 1 visits today)
Dostopnost