Subvencije

Starši oz. zakoniti zastopniki imate možnost podati vlogo za subvencijo prehrane, šole v naravi ter naravoslovnega tabora.

VLOGA ZA SUBVENCIJO ŠOLE V NARAVI IN NARAVOSLOVNEGA TABORA

Vlogo za šolo v naravi in naravoslovni tabor lahko dobite na povezavi spodaj ali pri svetovalni delavki Špeli Hribar. Vlogo je potrebno z ustreznim dokazilom – odločbi o otroškem dodatku – vsako šolsko leto oddati pisno ali osebno na šoli, najkasneje 5 dni pred odhodom.

Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje 2023

Špela Hribar, šolska svetovalna delavka

VLOZA ZA SUBVENCIJO PREHRANE

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010 in 40/2011) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012).

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Subvencija v višini cene malice pripada učencem:

  • ki se redno izobražujejo,
  • ki so prijavljeni na malico in
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 563,60 evrov.


Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:

  • ki se redno šolajo,
  • ki so prijavljeni na kosilo,
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 382,82 evrov.

Posebni upravičenci do brezplačne malice in kosila


Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice, učenci pa tudi do kosila.

Do brezplačne malice so upravičeni učenci, ki:

  • so prosilci za azil,
  • so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Dr. Tanja Cukjati, vodja prehrane

Špela Hribar, šolska svetovalna delavka

(Visited 300 times, 1 visits today)
Dostopnost