Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli ter nudi pomoč in svetovanje učencem, staršem in učiteljem.

V primeru učnih težav, osebnih težav ali drugih stik se lahko učenci in starši obrnete na šolsko svetovalno delavko.

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto pomoči in sodelovanja na šoli, kjer se mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo učencem s ciljem, da se zagotovi optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju. Njeno delo zato temelji na:

  • posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri prehodih otrok med šolanjem in pri prehodih učencev v srednjo šolo,
  • upoštevanju splošnih značilnostih razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter ugotavljanju in upoštevanju njihovih posebnosti,
  • ugotavljanju in upoštevanju ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci
  • ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oz. vzgojno-izobraževalnega dela z učenci.

Deluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

UČENJE IN POUČEVANJE

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja.

Kako naj se učim?

ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela v šoli, z “dnevnim režimom” šole in v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko.

TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši o splošnih značilnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja in o posebnostih v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) ter socialnem razvoju učencev.

ŠOLANJE

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami (vrtci, drugimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje idr.) o vprašanjih v zvezi s šolanjem.

POKLICNA ORIENTACIJA

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.

Kje dobim informacije v zvezi s srednjimi šolami?

(Visited 1.195 times, 1 visits today)
Dostopnost