Delo z nadarjenimi učenci

KDO SO NADARJENI UČENCI?

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ (1999) temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, po kateri so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Aktivnosti, povezane z odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci, vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki in ostalimi učitelji mentorji.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v skladu s Konceptom v treh korakih:

1. EVIDENTIRANJE NADARJENIH UČENCEV

Prva stopnja prepoznavanja nadarjenih učencev je evidentiranje učencev, ki kažejo talente, potenciale na različnih področjih in bi lahko bili nadarjeni. Evidentiranje poteka na podlagi opazovanja učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom. Razredniki, učitelji in ostali strokovni delavci izpostavijo tiste učence, ki bi glede na svoje osebnostne lastnosti, interese, dosežke in splošno delovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu lahko bili prepoznani kot nadarjeni.

Evidentiranje poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

  • učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh,
  • dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih,
  • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
  • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
  • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
  • mnenje šolske svetovalne službe.

Ko svetovalna služba pridobi seznam potencialno nadarjenih učencev, s strani staršev pridobi soglasje za nadaljnje delo z učenci v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi.

2. IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki jo opravimo v 4. razredu ali kasneje, v kolikor je učenec evidentiran v višjem razredu. Zajema poglobljeno in podrobnejšo strokovno obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

  • ocenjevalne lestvice nadarjenosti,
  • test intelektualnih sposobnosti,
  • test besedne ustvarjalnosti.

Ocenjevalne lestvice izpolnijo učitelji, rezultate vrednoti šolska svetovalna služba. Testa intelektualnih sposobnosti in besedne ustvarjalnosti izvede, vrednoti in interpretira šolska psihologinja. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so na vsaj enem od kriterijev dosegli izjemno nadpovprečen rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših v Sloveniji.

3. SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV

Svetovalna služba na seji učiteljskega zbora seznani učitelje z rezultati testiranja. Učiteljski zbor potrdi seznam učencev, ki so bili prepoznani kot nadarjeni. Starši so o rezultatih obveščeni na individualnem razgovoru v šolski svetovalni službi, kjer tudi podajo mnenje v zvezi z nadarjenostjo njihovega otroka.

Nadarjene učence nato spremljamo in zanje pripravimo individualiziran program (INDEP). Pri tem sledimo ciljem in interesom učencev, v samo oblikovanje programa pa so vključeni šolska psihologinja, razrednik, učitelji mentorji, učenec in starši.

Za dodatne informacije v zvezi s postopkom odkrivanja nadarjenih učencev v osnovni šoli in dela z njimi se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko, Špelo Hribar.

(Visited 802 times, 1 visits today)
Dostopnost